รพ.ทบ. ทภ.1
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกเป็นรายเดือน ปีงบประมาณ 2567 รพ.ทบ. ทภ.1
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกเป็นรายเดือน ปีงบประมาณ 2567 รพ.ทบ. ทภ.1
โรงพยาบาล รพ.ทบ. ทภ.1 ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย รวม
รพ.รร.จปร. 349 340 301 263 218 284 402 - - - - - 2,157
รพ.ค่ายรามราชนิเวศน์ 128 114 99 89 121 145 129 - - - - - 825
กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก - - - - - - - - - - - - 0
รพ.ค่ายภาณุรังษี 208 190 166 220 215 226 180 - - - - - 1,405
รพ.ค่ายอดิศร 255 - 75 190 195 176 171 - - - - - 1,062
รพ.ค่ายสุรสีห์ 341 341 233 318 361 348 299 - - - - - 2,241
รพ.ค่ายจักรพงษ์ 398 336 228 273 271 346 315 - - - - - 2,167
รพ.ค่ายสุรสิงหนาท 224 189 149 160 188 198 242 - - - - - 1,350
รพ.ค่ายธนะรัชต์ 622 520 404 517 489 440 365 - - - - - 3,357
รพ.อานันทมหิดล 588 557 404 499 469 551 489 - - - - - 3,557
รพ.ค่ายนวมินทราชินี 129 147 86 110 111 145 118 - - - - - 846
รพ.รร.6 3,184 3,243 2,683 3,126 2,996 3,088 - - - - - - 18,320
นตร.พธ.ทบ. - - - - - - - - - - - - 0
นตร.กส.ทบ. - - - - - - - - - - - - 0
รวม 6,426 5,977 4,828 5,765 5,634 5,947 2,710 0 0 0 0 0 37,287