รพ.ทบ. ทภ.1
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกเป็นรายเดือน ปีงบประมาณ 2566 รพ.ทบ. ทภ.1
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกเป็นรายเดือน ปีงบประมาณ 2566 รพ.ทบ. ทภ.1
โรงพยาบาล รพ.ทบ. ทภ.1 ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย รวม
รพ.รร.จปร. 365 384 387 322 376 503 272 - - - - - 2,609
รพ.ค่ายรามราชนิเวศน์ 121 133 31 - - - - - - - - - 285
กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก - - - - - - - - - - - - 0
รพ.ค่ายภาณุรังษี 271 250 223 256 263 309 - - - - - - 1,572
รพ.ค่ายอดิศร 173 217 156 163 166 184 140 - - - - - 1,199
รพ.ค่ายสุรสีห์ 253 337 233 319 339 412 364 - - - - - 2,257
รพ.ค่ายจักรพงษ์ 399 315 340 288 315 393 280 - - - - - 2,330
รพ.ค่ายสุรสิงหนาท 173 201 150 150 175 164 181 - - - - - 1,194
รพ.ค่ายธนะรัชต์ 826 840 826 826 831 962 1,073 - - - - - 6,184
รพ.อานันทมหิดล 416 477 367 454 461 394 - - - - - - 2,569
รพ.ค่ายนวมินทราชินี 192 178 114 173 180 235 157 - - - - - 1,229
รพ.รร.6 2,541 2,671 2,452 2,773 2,947 3,120 2,389 - - - - - 18,893
นตร.พธ.ทบ. 2,541 2,671 2,452 - - - - - - - - - 7,664
นตร.กส.ทบ. 2,541 2,671 2,452 - - - - - - - - - 7,664
รวม 10,812 11,345 10,183 5,724 6,053 6,676 4,856 0 0 0 0 0 55,649