รพ.ทบ. ทภ.1
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทการรักษา เดือน มีนาคม ปีงบประมาณ 2566 รพ.ทบ. ทภ.1
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทการรักษา เดือน มีนาคม ปีงบประมาณ 2566 รพ.ทบ. ทภ.1
โรงพยาบาล รพ.ทบ. ทภ.1 ตรวจ รักษาจ่ายยา ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน ศัลยกรรมช่องปาก รักษาปริทันต์ รักษารากฟัน ทันตกรรมเด็ก เอ็กซเรย์ฟัน ทันตกรรมรากเทียม เวชศาสตร์ช่องปาก ทันตกรรมบดเคี้ยว จัดฟัน ใส่ฟัน อื่นๆ รวม
รพ.รร.จปร. 49 17 152 124 62 6 16 23 75 111 - - - - 28 19 682
รพ.ค่ายรามราชนิเวศน์ - - - - - - - - - - - - - - - - 0
กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก - - - - - - - - - - - - - - - - 0
รพ.ค่ายภาณุรังษี 28 12 48 45 133 - - - 3 17 - - - - - 23 309
รพ.ค่ายอดิศร - - 25 40 21 20 52 - - 19 - - - - - 7 184
รพ.ค่ายสุรสีห์ 54 29 73 57 101 1 8 5 47 116 - - - - 1 48 540
รพ.ค่ายจักรพงษ์ 12 - 94 102 110 52 2 - - 21 - - 1 - - 13 407
รพ.ค่ายสุรสิงหนาท 18 14 49 70 72 9 30 - - 2 - - - - - 9 273
รพ.ค่ายธนะรัชต์ 596 6 56 59 68 39 10 3 1 56 36 - - - 43 8 981
รพ.อานันทมหิดล 82 80 48 56 124 20 5 2 9 101 - - - - - 68 595
รพ.ค่ายนวมินทราชินี 7 3 41 64 57 64 20 10 11 116 - - - - 22 2 417
รพ.รร.6 732 7 283 1,125 139 1,191 381 628 1,002 1,599 47 59 77 538 745 10 8,563
นตร.พธ.ทบ. - - - - - - - - - - - - - - - - 0
นตร.กส.ทบ. - - - - - - - - - - - - - - - - 0
รวม 1,578 168 869 1,742 887 1,402 524 671 1,148 2,158 83 59 78 538 839 207 12,951