รพ.ทบ. ทภ.1
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทผู้ป่วย เดือน มีนาคม ปีงบประมาณ 2566 รพ.ทบ. ทภ.1
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทผู้ป่วย เดือน มีนาคม ปีงบประมาณ 2566 รพ.ทบ. ทภ.1
โรงพยาบาล รพ.ทบ. ทภ.1 ประเภท ก1 ประเภท ก2 ประเภท ข1 ประเภท ข2 ประเภท ค1 ประเภท ค2 รวม
รพ.รร.จปร. 93 56 7 37 71 239 503
รพ.ค่ายรามราชนิเวศน์ - - - - - - 0
กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก - - - - - - 0
รพ.ค่ายภาณุรังษี 40 65 51 - 45 108 309
รพ.ค่ายอดิศร 46 43 39 1 51 4 184
รพ.ค่ายสุรสีห์ 45 55 49 - 104 159 412
รพ.ค่ายจักรพงษ์ 28 94 78 - 1 192 393
รพ.ค่ายสุรสิงหนาท 25 29 28 - 15 67 164
รพ.ค่ายธนะรัชต์ 239 277 56 75 127 188 962
รพ.อานันทมหิดล 35 76 61 - 92 130 394
รพ.ค่ายนวมินทราชินี 32 58 39 - 54 52 235
รพ.รร.6 350 224 134 21 448 1,943 3,120
นตร.พธ.ทบ. - - - - - - 0
นตร.กส.ทบ. - - - - - - 0
รวม 933 977 542 134 1,008 3,082 6,676