ข้อมูลการให้บริการ

คลินิกทันตกรรม สถานพยาบาล กรมแพทย์ทหารบก เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 08.00-12.00 น. วันจันทร์ถึงวันศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ) 

ผู้สนใจเข้ารับบริการสามารถสอบถามรายละเอียด หรือติดต่อนัดหมายเพื่อรับการบริการได้ที่คลินิกทันตกรรม สถานพยาบาล กรมแพทย์ทหารบก หมายเลขโทรศัพท์ 0-2354-4649 หรือ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 94322 ในวันและเวลาราชการ

คลินิกทันตกรรม สถานพยาบาล กรมแพทย์ทหารบก ให้บริการทันตกรรม แก่ข้าราชการ ครอบครัวและประชาชนทั่วไป โดยให้บริการตรวจ รักษาทางทันตกรรมทั่วไป และทันตกรรมเฉพาะทาง ได้แก่ ตรวจฟัน การแนะนำทันตสุขภาพ อุดฟัน ขูดหินน้ำลาย รักษาโรคเหงือก รักษารากฟัน และใส่ฟันเทียม

สถิติและบริการ