รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ
03 มิ.ย. 2561

รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ

กองทันตแพทย์ กรมแพทย์หทารบก ได้จัดชุดทันตกรรมเคลื่อนที่ ประกอบด้วยทันตแพทย์ นายสิบพยาบาล และรถทันตกรรมเคลื่อนที่ ที่มีการติดตั้งยูนิตทันตกรรมและอุปกรณ์อื่นๆเช่นเดียวกับคลินิกทันตกรรม ทั่วไป ออกให้บริการทันตกรรม ทั้งการตรวจฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน และถอนฟัน แก่กำลังพลและครอบครัว ในหน่วยทหารต่างๆ ทั้งใน กทม และปริมณฑล นอกจากนี้ ยังจัดนิทรรศการส่งเสริมทันตสุขภาพ แก่ผู้มารับบริการอีกด้วย

รถทันตกรรมเคลื่อนที่  ในงานทันตกรรมพระราชทาน

ในปี พ.ศ.2512 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงมีพระราชปรารภว่า “เวลาพระองค์มีปัญหาเกี่ยวกับฟันก็มีทันตแพทย์ดูแลรักษาแล้วเวลาราษฎรที่อยู่ห่างไกล จะมีทันตแพทย์ช่วยรักษาหรือเปล่า”  ในเวลาต่อมา  ทรงทราบว่าทันตแพทย์นั้นมีน้อยและมีอยู่ตามโรงพยาบาลประจำจังหวัดเท่านั้น  บางจังหวัดก็ไม่มี  พระองค์ทรงรับสั่งว่า “การที่จะให้ราษฎรที่ยากจนที่มีปัญหาเรื่องฟัน  หยุดการทำนาทำไร่  เดินทางไปหาแพทย์นั้นเป็นสิ่งที่ยากยิ่ง  ในทางตรงข้าม หากเป็นการให้บริการเคลื่อนไปสู่ประชาชน ก็จะเป็นการแก้ปัญหาได้ทางหนึ่ง”

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตรัสแก่ทันตแพทย์สี  สิริสิงห์  ทันตแพทย์ประจำพระองค์ว่า “ฉันต้องการให้หมอช่วยไปดูแลบำบัดทุกข์ให้แก่นักเรียนและประชาชนที่อยู่ในท้องถิ่นกันดารห่างไกลหมอ  และจะออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดตามความจำเป็นโดยให้จัดหน่วยเคลื่อนที่ไปโดยรถยนต์และตระเวนไปตามถนนหนทาง  ตามหมู่บ้าน ที่อยู่ห่างไกล ชนบท”

หน่วยทันตกรรมพระราชทานจึงก่อกำเนิดขึ้น  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์  จัดซื้อรถยนต์พร้อมอุปกรณ์และเครื่องมือทำฟัน  มีทันตแพทย์อาสา  ออกปฏิบัติงานครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2512 โดยมีทันตแพทย์สี สิริสิงห์ เป็นหัวหน้าชุด

ในส่วนของกองทัพบกได้เห็นถึงความสำคัญของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  จึงได้ให้กองทันตแพทย์  กรมแพทย์ทหารบก  ใช้รถทันตกรรมเคลื่อนที่ 02  จัดชุดทันตกรรมเคลื่อนที่ที่มีอยู่ในอัตราของกองทันตแพทย์ออกให้บริการแก่ประชาชน  ในวาระที่ทรงแปรพระราชฐานยังพระตำหนักต่างๆ ร่วมกับทันตบุคคลากรในพื้นที่ทั้งจากโรงพยาบาลในกองทัพบกและหน่วยงานอื่นๆ

ในปี พ.ศ.2535  กองทัพบกได้จัดสร้างรถทันตกรรมเคลื่อนที่ทูลเกล้าถวายในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระชนม์มายุครบ 5 รอบ  และพระองค์ทรงพระราชทานรถทันตกรรมเคลื่อนที่กลับมาให้กองทันตแพทย์  กรมแพทย์ทหารบก เป็นผู้ดูแลรถทันตกรรมคันดังกล่าว จึงได้ชื่อว่า “รถทันตกรรมพระราชทาน”(หมายเลข 04)

รถทันตกรรมพระราชทานและชุดทันตกรรมเคลื่อนที่  ได้มีโอกาสได้รับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาท เป็นห้องถวายการรักษาพระทนต์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ  และให้บริการทันตกรรมแก่ประชาชน  ประกอบด้วยการตรวจฟัน  อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินน้ำลาย การบำบัดฉุกเฉิน  เอ็กซเรย์  และให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพฟัน


รถทันตกรรมเคลื่อนที่  กรมแพทย์ทหารบก
จากอดีตจนถึงปัจจุบัน  กรมแพทย์ทหารบก มีการจัดหารถทันตกรรมเคลื่อนที่  เพื่อใช้ปฏิบัติภารกิจ  จำนวน  6 คัน  ดังนี้
1. รถทันตกรรมเคลื่อนที่ 01 (พ.ศ.2516) ดัดแปลงจากรถโดยสารเมอร์ซิเดส เบนซ์ ประกอบด้วยยูนิตทำฟัน 1 ตัว และเครื่องเอ็กซเรย์ 1 เครื่อง ใช้ปฏิบัติงานจนถึงปีพ.ศ.2528
2. รถทันตกรรมเคลื่อนที่ 02 (พ.ศ.2525) ดัดแปลงจากรถโดยสารอีซูซุ ประกอบด้วยยูนิตทำฟัน 2 ตัวและเครื่องเอ็กซเรย์ 1 เครื่อง  ปัจจุบันใช้ปฏิบัติงานอยู่จังหวัดชายแดนภาคใต้
3. รถทันตกรรมเคลื่อนที่ 03 (กองทัพบกได้รับบริจาคจากประเทศฝรั่งเศส เมื่อปีพ.ศ.2531) เป็นรถยี่ห้อเรย์โนลต์ ปฏิบัติงานในหน่วยแพทย์ขององค์การสหประชาชาติ ให้การรักษาผู้ลี้ภัยชาวกัมพูชาบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ประกอบด้วยยูนิตทำฟัน 1 ตัว ใช้ปฏิบัติงานจนถึงปีพ.ศ.2539
4. รถทันตกรรมพระราชทาน (รถทันตกรรมเคลื่อนที่ 04) (กองทัพบกได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อปีพ.ศ.2535) ดัดแปลงจากรถโดยสารเมอร์ซิเดส เบนซ์  ประกอบด้วยยูนิตทำฟัน 2 ตัว และเครื่องเอ็กซเรย์ 1 เครื่อง ปัจจุบันใช้ปฏิบัติภารกิจของโรงพยาบาลอานันทมหิดล
5. รถทันตกรรมเคลื่อนที่ 05 (พ.ศ.2551)  ดัดแปลงจากรถโดยสารเมอร์ซิเดส เบนซ์  ประกอบด้วย    ยูนิตทำฟัน 2 ตัวและครื่องเอ็กซเรย์ 1 เครื่อง ปัจจุบันใช้ปฏิบัติภารกิจของโรงพยาบาลค่ายสุรนารี
6. รถทันตกรรมเคลื่อนที่ 06 (พ.ศ.2555)  ดัดแปลงจากรถโดยสารสแกนเนีย  ประกอบด้วยยูนิตทำฟัน 2 ตัว และเครื่องเอ็กซเรย์ 1 เครื่อง  ปัจจุบันปฏิบัติภารกิจของกองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก

สถิติและบริการ