ARMY DENT PLUS (Line Official Account)
29 พ.ค. 2566

ARMY DENT PLUS (Line Official Account)

ระบบ Line Official Account ของ กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก สร้างเพื่ออำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ แก่ผู้รับบริการของ กองทันตแพทย์ โดยครอบคลุมทุกด้านที่เกี่ยวข้อง