การตรวจเยี่ยม รพ.ทบ. ในพื้นที่ ทภ. 1 ตามโครงการพัฒนาคลินิกทันตกรรม รพ.ทบ. สู่การรับรองกระบวนการพัฒนาคุณภาพ TDCA (รพ.รร.จปร. และ รพ.อ.ป.ร.)
30 ก.ย. 2563

การตรวจเยี่ยม รพ.ทบ. ในพื้นที่ ทภ. 1 ตามโครงการพัฒนาคลินิกทันตกรรม รพ.ทบ. สู่การรับรองกระบวนการพัฒนาคุณภาพ TDCA (รพ.รร.จปร. และ รพ.อ.ป.ร.)

มื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 และ วันที่ 3 กันยายน 2563 กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก ได้ดำเนินการตรวจเยี่ยม รพ.ทบ. ในพื้นที่ ทภ.1 ตามวัตถุประสงค์โครงการสนับสนุนยุทธศาสตร์ พบ. 60-64 ในโครงการพัฒนาคลินิกทันตกรรม รพ.ทบ. สู่การรับรองกระบวการคุณภาพ TDCA จำนวน 2 รพ. ได้แก่

  1. รพ.โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าฯ จว.นครนายก ในวันที่ 27 สิงหาคม 2563
  2. รพ.อานันทมหิดล จว.ลพบุรี ใวันที่ 3 กันยายน 2563

โดยคณะกรรมการ ประกอบด้วย

  1. พ.อ.หญิง จอมขวัญ แสงบัวแก้ว ผอ.กทพ.พบ. ประธานกรรมการ
  2. พ.อ.หญิง เบญจวรรณ รักศิลธรรม รอง ผอ.กทพ.พบ. รองประธานกรรมการ
  3. พ.ท.หญิง ชินสุมน วงษ์มาก เลขานุการ
  4. ร.ท.หญิง วาสนา กงแจ ผู้ช่วยเลขานุการ
  5. ส.อ.ศิริ จินดารัตน์ นายสิบทันตกรรม

ซึ่งได้รับการต้อนรับและให้ความร่วมมือจากบุคลกรของแต่ละ รพ.ทบ. เป็นอย่างดี