FAQ
30 ต.ค. 2561

FAQ

หลายๆคนอาจคิดว่า ตนเองไม่มีโอกาสหรือไม่ควรสมัครเป็นทันตแพทย์กองทัพบก ซึ่งมักเป็นเพราะทัศนคติ ความเข้าใจ หรือข้อมูลที่เคยได้รับจากการบอกต่อๆกันมา ซึ่งมีหลายประเด็นที่คลาดเคลื่อนไปจากข้อเท็จจริงในปัจจุบัน


อยากเป็นทันตแพทย์กองทัพบกต้องมีเส้น?


คงต้องยอมรับว่าในอดีตวัฒนธรรมของการสมัครเป็นทันตแพทย์แพทย์สังกัดกองทับก ที่ต้องมีนายทหารระดับสูงฝากฝังให้ ดังกล่าวอาจจะมีอยู่จริง แต่ถึงวันนี้ได้ลดลงไปเป็นลำดับ เหตุผลก็เพราะ แม้การสมัครเขารับราชการเป็นทันตแพทย์สังกัดกองทัพบก จะเคยมีปัจจัยเรื่องระบบอุปถัมภ์เป็นตัวช่วย แต่หลังจากรับราชการปฏิบัติงานเป็นทันตแพทย์ในกองทัพบกแล้ว จะพบว่าการพิจารณาในเรื่องที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นการศึกษาต่อ การปรับย้าย การเลื่อนตำแหน่ง ล้วนมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนทั้งสิ้น ซึ่งระบบอุปถัมภ์หรือการฝากฝังต่างๆจะมีน้ำหนักน้อยกว่าความเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นในแต่ละเรื่อง


และแม้มีความพยายามในการใช้ระบบอุปถัมภ์เข้ามาละเมิดหลักเกณฑ์ต่างๆจนสำเร็จ แต่ประวัติการรับราชการซึ่งเป็นที่เปิดเผยและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ก็จะถูกบันทึกเป็นหลักฐาน ส่งผลต่อความเจริญก้าวหน้าในการรับราชการในอนาคต อีกทั้งไม่ได้รับการยอมรับจากสังคมทันตแพทย์ในกองทัพบกโดยทั่วไปอีกทางหนึ่ง
นอกจากนี้ ปัจจบันกรมแพทย์ทหารบก ซึ่งมีหน้าที่โดยตรงในการคัดเลือกทันตแพทย์เข้ารับราชการในกองทัพบก ยังให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติภารกิจให้บรรลุเป้าหมาย อาทิเช่น ในโรงพยาบาลทหารบกที่ขาดแคลนทันตแพทย์ หากมีผู้สมัครที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่ หรือมีความพร้อมและความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานในโรงพยบาลนั้นๆ จะได้รับการพิจารณาเป็นลำดับแรก โดยไม่มีการพิจารณาถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับระบบอุปถัมภ์หรือการฝากฝังแต่อย่างใด


สมัครเป็นทันตแพทย์ทหารบกจะเสียสิทธิในส่วนอื่นๆ?


การสมัครเข้ารับราชการ เป็นทันตแพทย์ในกองทัพบกในปัจจุบัน กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบกจะเตรียมข้อมูลของโรงพยาบาลทหารบกที่จะรับทันตแพทย์ในแต่ละปี ซึ่งโรงพยาบาลเหล่านี้ ได้รับการพิจารณาแล้วว่า มีศักยภาพทั้งในด้านเครื่องมืออุปกรณ์ทางทันตกรรม และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง พร้อมให้ทันตแพทย์ที่ไปบรรจุปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่น โดยมีกองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง คอยให้คำปรึกษาและให้การช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด
สำหรับการรับสมัคร ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครเฉพาะโรงพยาบาลที่มีความประสงค์จะไปปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้ หากไม่ได้รับการคัดเลือกเป็นทันตแพทย์กองทัพบก ผู้สมัครยังคงมีสิทธิทุกประการในการสมัครเข้ารับราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขตั้งแต่รอบแรก


เป็นทันตแพทย์ทหารบกต้องเสี่ยงอันตราย?


คำถามข้อนี้ หากตีความให้เป็นรูปธรรม คงหมายถึงการปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ยังคงมีข่าวความไม่สงบเกิดขึ้นเป็นระยะ ปฏิเสธไม่ได้ว่าการเป็นทหาร ไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งหรือสาขาวิชาชีพใด ย่อมจะต้องมีความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ในทุกสถานการณ์ ดังนั้น เท่าที่ผ่านมา เมื่อมีความจำเป็นในการจัดทันตแพทย์ในภารกิจใดก็ตาม จะมีการรับสมัครทันตแพทย์ที่มีความประสงค์ไปปฏิบัติหน้าที่ หรือใช้ระบบการหมุนเวียนทันตแพทย์จากส่วนต่างๆ เช่นในกรณีจังหวัดชายแดนภาคใต้


อย่างไรก็ดี ในการปฏิบัติงาน กองทัพบกได้ให้นโยบายแก่หน่วยทหารต่างๆในพื้นที่ ในการรักษาความปลอดภัยแก่บุคลากรสายแพทย์ทหารอย่างเต็มที่ นอกจากนี้ ยังได้มีการพิจารณาการปฏิบัติงานให้เหมาะสมซึ่งเป็นการปฏิบัติงานในที่ตั้งเป็นหลัก เช่น โรงพยาบาลค่ายอิงคยุทธบริหาร ค่ายสิรินธร พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ เป็นต้น ซึ่งล้วนแต่อยู่ในเขตเมืองที่มีความสะดวกในการเดินทาง โดยมีมาตรการรักษาความปลอดภัยตลอดเส้นทาง
ด้วยเหตุนี้ ในช่วง 6 ปีที่ผ่านมา นับตั้งแต่มีการจัดทันตแพทย์กองทัพบก ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และมีทันตแพทย์กองทัพบกหมุนเวียนไปปฏิบัติหน้าที่กว่า 80 นาย จึงพบว่า ไม่เคยมีเหตุการณ์รุนแรงใดๆเกิดขึ้นกับทันตแพทย์และทีมงานแม้แต่ครั้งเดียว เช่นเดียวกับ การจัดทันตแพทย์ไปปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจอื่นๆ อาทิ ในกองกำลังรักษาสันติภาพ ที่ประเทศติมอร์ตะวันออก และซูดาน เป็นต้น

สถิติและบริการ

PROUD TO BE AN ARMY DENTIST