Overview
30 ต.ค. 2561

Overview

จากอดีต คงกล่าวได้อย่างเต็มปากว่าทันตแพทย์กองทัพบก คือต้นกำเนิดของวงการทันตแพทย์ไทย ตั้งแต่ปีพ.ศ.2472 หรือก่อนหน้าการมีคณะทันตแพทยศาสตร์ในประเทศไทยกว่า 10 ปี ได้เคยมีการเปิดโรงเรียนทันตแพทย์ทหารบกขึ้น ในโรงเรียนการแพทย์ทหารบก โดยทหารเสนารักษ์ของไทยที่ไปช่วยรบในสงครามโลกครั้งที่ 1 ในยุโรป และมีโอกาสฝึกอบรมวิชาทันตกรรมเพื่อนำความรู้กลับมาเผยแพร่ทั้งในและนอกกองทัพ

นอกจากนี้ บุคคลที่ได้ชื่อว่าเป็นปูชนียบุคคลของวงการทันตแพทย์ไทย ทั้งพันเอกหลวงวาจวิทยาวัฑฒน์ และศาสตราจารย์พันโทสี สิริสิงห คณบดีท่านแรกและท่านที่สองของคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต่างก็เคยรับราชการเป็นทันตแพทย์สังกัดกองทัพบก และได้บุกเบิกกิจการด้านทันตกรรมจนเป็นที่ยอมรับของกองทัพและประชาชนทั่วไป มาจนถึงทุกวันนี้

ตลอดเวลาที่ผ่านมา ทันตแพทย์ในกองทัพบกได้มีผลงาน ทั้งในการรักษาทางทันตกรรม ที่ให้บริการทันตกรรมทั่วไปและทันตกรรมเฉพาะทาง แก่ทหารและประชาชน ในหน่วยโรงพยาบาลทหารบกทั้งระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ รวม 37 แห่ง ที่กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ซึ่งทุกแห่งได้มีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง จนได้รับการรับรองมาตรฐานและได้รับรางวัลต่างๆมากมาย
การมีผลงานในภารกิจสำคัญของประเทศ ได้แก่การเป็นทันตแพทย์ร่วมถวายการทำพระทนต์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพระบรมวงศานุวงศ์ รวมถึงการดูแลเก้าอี้ทำพระทนต์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง การออกทันตกรรมเคลื่อนที่ตามเสด็จในโครงการทันตกรรมพระราชทาน

ทันตแพทย์ในกองทัพบกยังได้เป็นส่วนหนึ่งในการการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติและภัยสงครามทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้ยังมีผลงานทั้งในด้านการฝึกอบรม ในฐานะสถาบันสบทบของคณะทันตแพทยศาสตร์หลายสถาบัน และผลงานด้านการศึกษาวิจัยที่เคยได้รับรางวัลในระดับชาติมาแล้ว     

ปัจจุบัน มีทันตแพทย์ในกองทัพบกกว่า 120 นาย ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในหน่วยงานต่างๆ ซึ่งทันตแพทย์แต่ละนาย ต่างก็มีบทบาทตามความถนัดและความชำนาญที่หลากหลาย ทั้งในด้านรักษาพยาบาล ด้านบริหาร ด้านวิชาการ ทำให้งานด้านทันตกรรม เป็นที่ยอมรับในกองทัพบกมาโดยตลอด นอกจากนี้ทันตแพทย์กองทัพบกยังบรรจุอยู่ใน หน่วยพร้อมรบเคลื่อนที่เร็ว (RDF) ของ ทบ. อีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งในการถวายการสนับสนุนภารกิจ ชุดทันตกรรมเคลื่อนที่ รพ.ทบ. ใน โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี ด้วยหัวใจ และการบริการทันตกรรมให้แก่ข้าราชบริพารในพระราชฐาน แต่เหนือสิ่งอื่นใดคือความภาคภูมิใจ ที่ได้เป็นนายทหารในกองทัพบกไทย และได้นำวิชาชีพที่ศึกษาเล่าเรียน มาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่กองทัพ ประชาชน และประเทศชาติอย่างแท้จริง

สถิติและบริการ

PROUD TO BE AN ARMY DENTIST

FAQ