ผลการปฏิบัติงานโครงการ ทันตกรรมเคลื่อนที่
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทผู้ป่วย เดือน ปีงบประมาณ 2566
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทผู้ป่วย เดือน ปีงบประมาณ 2566
ประเภทผู้มารับบริการ คนไข้ (ราย)
ทหาร 224
ลูกจ้าง 35
ครอบครัวทหาร 23
พลเรือน 24
รวม 306
กราฟสถิติจำนวนการรักษา จำแนกตามประเภทการรักษา เดือน ปีงบประมาณ 2566
สถิติจำนวนการรักษา จำแนกตามประเภทการรักษา เดือน ปีงบประมาณ 2566
การรักษา จำนวนการรักษา (ครั้ง) จำนวนการรักษา (ซี่/ด้าน/Sectant)
อุดฟันด้วยอมัลกัม - - / - (ซี่/ด้าน)
อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน 73 81 / 114 (ซี่/ด้าน)
ถอนฟัน 11 15 (ซี่)
ขูดหินปูน 247 - (Sectant)
อื่น ๆ 60
รวม 391