หน้าหลัก / เกี่ยวกับ กทพ

วิสัยทัศน์และการนำองค์กร
โดย วันที่ 21 พ.ค. 61
วิสัยทัศน์

"เป็นเลิศทั้งานอำนวยการ วิชาการ และบริการ ทางทันตกรรม เป็นที่เชื่อมั่นของกรมแพทย์ทหารบก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง"

พันธกิจ

"กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก มีภารกิจในงานด้านทันตกรรมทุกรูปแบบ ตามที่ได้รับมอบหมายจากกองทัพบกและกรมแพทย์ทหารบก ทั้งในด้านอำนวยการ ได้แก่การวางแผน กำกับดูแลกำลังพลและสิ่งอุปกรณ์ทางทันตกรรม และสนับสนุนหน่วยงานทันตกรรมในกองทัพบก ด้านวิชาการ ได้แก่การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาการฝึกอบรม การจัดทำคุณลักษณะสิ่งอุปกรณ์ และการวิจัยทางทันตกรรม และด้านบริการ ได้แก่การรักษาทางทันตกรรมและส่งเสริมทันตสุขภาพ แก่กำลังพลของกองทัพ"