หน้าหลัก / Highlight

ARMY DENT PLUS (Line Official Account)
โดย กลุ่มงานธุรการฯ วันที่ 29 พ.ค. 66

ระบบ Line Official Account ของ กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก สร้างเพื่ออำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ แก่ผู้รับบริการของ กองทันตแพทย์ โดยครอบคลุมทุกด้านที่เกี่ยวข้อง