หน้าหลัก / กิจกรรมกองทันตแพทย์

การฝึกอบรมการปฏิบัติการช่วยชีวิตเบื้องต้น (Basic Life Support : BLS)
โดย กลุ่มงานธุรการฯ วันที่ 28 ต.ค. 65

วันที่ 28 ต.ค. 65 เวลา 1300-1600 กำลังพลของกองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก ได้เข้ารับการฝึกอบรมการปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ที่ให้บริการตรวจรักษาทันตกรรม มีความรู้ความสามารถในการปฐมพยาบาลช่วยเหลือชีวิตขั้นพื้นฐาน เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ซึ่งได้รับการสนับสนุนวิทยกร และสถานที่ในการอบรมจาก โรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก โดยการอบรมแบ่งเป็น 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงที่ 1 การฟังบรรยายจากวิทยากร พ.อ.หญิง  นภัสภรณ์ วงษ์จาด อาจารย์โรงเรียนเสนารักษ์  ก่อนการบรรยายมีแบบทดสอบก่อนเรียนให้ผู้เข้าอบรมทดสอบก่อน และช่วงที่ 2 แบ่งกลุ่มสาธิตการปฏิบัติการช่วยเหลือชีวิตขั้นพื้นฐาน และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ (AED) เมื่อจบการฝึกอบรมมีการทดสอบหลังเรียนอีกครั้ง และมอบของที่ระลึกจาก พ.อ.หญิงจอมขวัญ แสงบัวแก้ว ผู้อำนวยการ กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก แก่วิทยากร และร่วมถ่ายรูปหมู่ที่ระลึก