รพ.ทบ. ทภ.2
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกเป็นรายเดือน ปีงบประมาณ 2564 รพ.ทบ. ทภ.2
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกเป็นรายเดือน ปีงบประมาณ 2564 รพ.ทบ. ทภ.2
โรงพยาบาล รพ.ทบ. ทภ.2 ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย รวม
กทพ.พบ. - - - - - - - - - - - - 0
รพ.ค่ายพระยอดเมืองขวาง 115 205 173 205 234 299 - - - - - - 1,231
รพ.ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก 101 91 116 85 92 68 25 34 - - - - 612
รพ.ค่ายศรีสองรัก 193 166 310 - - - - - - - - - 669
รพ.ค่ายศรีพัชรินทร 161 170 146 - - - - - - - - - 477
รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา 337 277 309 - - - - - - - - - 923
รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน 207 261 245 229 220 255 130 71 - - - - 1,618
รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก 132 118 88 - - - - - - - - - 338
รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม 866 778 685 - - - - - - - - - 2,329
รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ 297 1,048 1,759 646 73 97 33 22 - - - - 3,975
รพ.ค่ายสุรนารี 1,031 3,242 2,902 - - - - - - - - - 7,175
รวม 3,440 6,356 6,733 1,165 619 719 188 127 0 0 0 0 19,347