รพ.ทบ. ทภ.4
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทผู้ป่วย เดือน ตุลาคม ปีงบประมาณ 2561 รพ.ทบ. ทภ.4
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทผู้ป่วย เดือน ตุลาคม ปีงบประมาณ 2561 รพ.ทบ. ทภ.4
โรงพยาบาล รพ.ทบ. ทภ.4 ประเภท ก1 ประเภท ก2 ประเภท ข1 ประเภท ข2 ประเภท ค1 ประเภท ค2 รวม
รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร 11 43 28 - 5 54 141
รพ.ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร 27 34 26 - 46 18 151
รพ.ค่ายเสนารณงค์ 3 10 4 - 14 101 132
รพ.ค่ายเขตอุดมศักดิ์ 19 13 3 - 26 139 200
รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิต 8 16 8 - 11 70 113
รพ.ค่ายวชิราวุธ - 34 12 - 31 222 299
รวม 68 150 81 0 133 604 1,036