รพ.ทบ. ทภ.3
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทผู้ป่วย เดือน ตุลาคม ปีงบประมาณ 2561 รพ.ทบ. ทภ.3
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทผู้ป่วย เดือน ตุลาคม ปีงบประมาณ 2561 รพ.ทบ. ทภ.3
โรงพยาบาล รพ.ทบ. ทภ.3 ประเภท ก1 ประเภท ก2 ประเภท ข1 ประเภท ข2 ประเภท ค1 ประเภท ค2 รวม
รพ.ค่ายวชิรปราการ 38 12 15 - 11 188 264
รพ.ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช 45 185 - - 6 15 251
รพ.ค่ายสุริยพงษ์ 7 10 9 - 5 104 135
รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง 34 45 28 - 82 57 246
รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช 6 11 18 - 40 122 197
รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก 39 47 51 - 35 490 662
รพ.ค่ายกาวิละ 44 55 24 - 26 58 207
รพ.ค่ายจิรประวัติ 24 52 103 - 184 243 606
รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 629 2,272 92 - 73 326 3,392
รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี 2 21 19 - 14 470 526
รวม 868 2,710 359 0 476 2,073 6,486