รพ.ทบ. ทภ.2
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทผู้ป่วย เดือน กุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ 2562 รพ.ทบ. ทภ.2
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทผู้ป่วย เดือน กุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ 2562 รพ.ทบ. ทภ.2
โรงพยาบาล รพ.ทบ. ทภ.2 ประเภท ก1 ประเภท ก2 ประเภท ข1 ประเภท ข2 ประเภท ค1 ประเภท ค2 รวม
กทพ.พบ. - - - - - - 0
รพ.ค่ายพระยอดเมืองขวาง - - - - - - 0
รพ.ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก 3 10 8 - 3 18 42
รพ.ค่ายศรีสองรัก 15 29 15 - 21 199 279
รพ.ค่ายศรีพัชรินทร 310 1,241 77 - 312 409 2,349
รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา 174 344 6 - 30 198 752
รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน 152 130 112 - 286 304 984
รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก 22 40 11 - 12 16 101
รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม - - - - - - 0
รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ 25 45 20 - 75 154 319
รพ.ค่ายสุรนารี 11 44 17 - 15 55 142
รวม 712 1,883 266 0 754 1,353 4,968