สถิติทางทันตกรรม รพ.ทบ.

จำนวนผู้รับบริการรวมเป็นรายเดือน.


สถิติผู้รับบริการจำแนกตามประเภท.

  • สถิติรายเดือนแยกเป็นแต่ละโรงพยาบาล.

สถิติผู้รับบริการจำแนกตามการรักษา.

  • สถิติรายเดือนแยกเป็นแต่ละโรงพยาบาล.

สถิติจำแนกเป็นรายโรงพยาบาล

สถิติจำนวนผู้มารับบริการทั้งหมดแยกเป็นรายเดือน ทัพภาคที่สาม ปี 2561
รพ.ทบ ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย รวม
รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี - - - - - - - - - - - - 0
รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช - - - - - - - - - - - - 0
รพ.ค่ายจิรประวัติ - - - - - - - - - - - - 0
รพ.ค่ายกาวิละ - - - - - - - - - - - - 0
รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก 662 934 978 - - - - - - - - - 2,574
รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช - - - - - - - - - - - - 0
รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง - - - - - - - - - - - - 0
รพ.ค่ายสุริยพงษ์ - - - - - - - - - - - - 0
รพ.ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช - - - - - - - - - - - - 0
รพ.ค่ายวชิรปราการ - - - - - - - - - - - - 0
รวม 662 934 978 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,574
เลือกรูปแบบกราฟ
Chart.