สถิติทางทันตกรรม รพ.ทบ.

จำนวนผู้รับบริการรวมเป็นรายเดือน.


สถิติผู้รับบริการจำแนกตามประเภท.

  • สถิติรายเดือนแยกเป็นแต่ละโรงพยาบาล.

สถิติผู้รับบริการจำแนกตามการรักษา.

  • สถิติรายเดือนแยกเป็นแต่ละโรงพยาบาล.

สถิติจำแนกเป็นรายโรงพยาบาล

สถิติจำนวนผู้มารับบริการทั้งหมดแยกเป็นรายเดือน ทัพภาคที่หนึ่ง ปี 2561
รพ.ทบ ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย รวม
รพ.รร.6 1,817 3,994 3,369 - - - - - - - - - 9,180
รพ.อานันทมหิดล - - - - - - - - - - - - 0
รพ.ค่ายธนะรัชต์ 525 590 459 - - - - - - - - - 1,574
รพ.ค่ายจักรพงษ์ 287 286 297 - - - - - - - - - 870
รพ.ค่ายอดิศร 149 194 144 - - - - - - - - - 487
รพ.ค่ายภาณุรังษี 297 264 240 - - - - - - - - - 801
กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก 57 122 91 106 - - - - - - - - 376
รพ.ค่ายสุรสีห์ 1,507 1,333 1,094 - - - - - - - - - 3,934
รพ.ค่ายสุรสิงหนาท 161 177 128 - - - - - - - - - 466
รพ.ค่ายนวมินทราชินี 231 208 175 - - - - - - - - - 614
รพ.ค่ายรามราชนิเวศน์ 169 161 128 - - - - - - - - - 458
รพ.รร.จปร. 316 329 201 - - - - - - - - - 846
นตร.กส.ทบ. - - - - - - - - - - - - 0
นตร.พธ.ทบ. - - - - - - - - - - - - 0
รวม 5,516 7,658 6,326 106 0 0 0 0 0 0 0 0 19,606
เลือกรูปแบบกราฟ
Chart.