สถิติทางทันตกรรม รพ.ทบ.

จำนวนผู้รับบริการรวมเป็นรายเดือน.


สถิติผู้รับบริการจำแนกตามประเภท.

  • สถิติรายเดือนแยกเป็นแต่ละโรงพยาบาล.

สถิติผู้รับบริการจำแนกตามการรักษา.

  • สถิติรายเดือนแยกเป็นแต่ละโรงพยาบาล.

สถิติจำแนกเป็นรายโรงพยาบาล

สถิติจำนวนผู้มารับบริการทั้งหมดแยกเป็นรายเดือน ทัพภาคที่หนึ่ง ปี 2561
รพ.ทบ ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย รวม
รพ.รร.6 - - - - - - - - - - - - 0
รพ.อานันทมหิดล - - - - - - - - - - - - 0
รพ.ค่ายธนะรัชต์ - - - - - - - - - - - - 0
รพ.ค่ายจักรพงษ์ - - - - - - - - - - - - 0
รพ.ค่ายอดิศร - - - - - - - - - - - - 0
รพ.ค่ายภาณุรังษี - - - - - - - - - - - - 0
กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก 57 122 91 106 - - - - - - - - 376
รพ.ค่ายสุรสีห์ - - - - - - - - - - - - 0
รพ.ค่ายสุรสิงหนาท - - - - - - - - - - - - 0
รพ.ค่ายนวมินทราชินี - - - - - - - - - - - - 0
รพ.ค่ายรามราชนิเวศน์ - - - - - - - - - - - - 0
รพ.รร.จปร. - - - - - - - - - - - - 0
นตร.กส.ทบ. - - - - - - - - - - - - 0
นตร.พธ.ทบ. - - - - - - - - - - - - 0
รวม 57 122 91 106 0 0 0 0 0 0 0 0 376
เลือกรูปแบบกราฟ
Chart.