New! การรับสมัครทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาซึ่งจะสำเร็จการศึกษาปี 2564 เข้ารับราชการเป็นทันตแพทย์กองทัพบก
02 พ.ย. 2563

New! การรับสมัครทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาซึ่งจะสำเร็จการศึกษาปี 2564 เข้ารับราชการเป็นทันตแพทย์กองทัพบก

ขอเชิญชวนนิสิตนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาซึ่งจะสำเร็จการศึกษาปี 64 เข้ารับราชการเป็นทันตแพทย์กองทัพบก โดยมีขั้นตอนดังนี้

  1. ให้นิสิตนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาที่สนใจเข้ารับราชการสังกัดกองทัพบก กรอกใบแสดงความจำนงที่คณะแจกให้โดยเลือกกระทรวงกลาโหมสังกัดกองทัพบก และส่งคืนคณะ (โรงพยาบาลในสังกัดกองทัพบกที่เปิดรับทันตแพทย์จัดสรร ให้ถือตามที่สถาบันพระบรมราชชนกประกาศอย่างเป็นทางการ) รับสมัครทันตแพทย์ 10 อัตรา 
  2. นิสิตนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาที่สมัครเข้ารับราชการสังกัดกองทัพบกในใบแสดงความจำนงที่คณะแจกให้แล้ว ให้ติดต่อ ร.ต.หญิง อนุรดี (กองธุรการและกำลังพล กรมแพทย์ทหารบก) โทร 023544425 เพื่อเชิญเข้ากลุ่มไลน์เตรียมการสัมภาษณ์ จากนั้นให้เตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

    2.1 สำเนาหรือไฟล์แบบแสดงความจำนงที่กรอกครบถ้วนแล้ว

    2.2 เอกสารประกอบการรับสมัคร 

    2.3 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป

    2.4 สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษาภาษาไทย (ฉบับปัจจุบัน) จำนวน 1 ฉบับ

    2.5 สำเนาทะเบียนบ้าน ตนเอง บิดา มารดา จำนวน 1 ชุด (กรณี ปู่ ย่า ตา ยาย หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งมิใช่สัญชาติไทย จะต้องมีสำเนาเอกสารแสดงว่า บิดา มารดา เป็นผู้ที่เกิดในประเทศไทย จำนวน 1 ชุด)

    2.6 สำเนาหนังสือสำคัญทางทหาร สด.8 พร้อมสำเนาหนังสือรับรองวิทยฐานะ จาก นสร. หรือ สำเนา สด.43 (เฉพาะบุคลากรจัดสรรชาย) จำนวน 1 ชุด

    2.7 ประวัติย่อความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 (หากมีด้านกิจกรรมสาธารณประโยชน์ด้วยจะมีคะแนนพิเศษเพิ่ม)

    2.8 Port Folio จำนวน 1 ชุด (เน้นรูปกิจกรรมที่เคยทำ)

โดยเอกสารหมายเลข 2.1 – 2.6 ให้นำมาส่งหรือส่งทางไปรษณีย์มาที่ “กองธุรการและกำลังพล กรมแพทย์ทหารบก เลขที่ 8 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400” ส่วนเอกสารหมายเลข 2.7 – 2.8 ให้นำมาในวันสัมภาษณ์หรือตามแต่เจ้าหน้าที่ กองธุรการและกำลังพลชี้แจง

เพื่อเป็นการให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจแก่นิสิต นักศึกษาทันตแพทย์ ทางกองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบกได้จัด information session ทางช่องทางออนไลน์ ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 12.10 – 12.55 น. โดยมีการบรรยายโดยสั้นและการเปิดโอกาสให้ถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการเป็นทันตแพทย์กองทัพบก นิสิต-นักศึกษาที่สนใจ สามารถลงทะเบียนเข้าฟังได้ ผ่านทาง URL: https://forms.gle/84HB8H31ZasjpqVP6

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินการใด ๆ ให้ติดต่อ ร.ต.หญิง อนุรดี โทร 023544425 กองธุรการและกำลังพล กรมแพทย์ทหารบก

    3. จากนั้นจะมีการติดต่อกลับไปเพื่อเรียกตัวมาสอบสัมภาษณ์ และแจ้งความประสงค์ รพ.ที่จะบรรจุตามลำดับโดยกำหนดวันพิจารณาคัดเลือก (สอบสัมภาษณ์) นักศึกษาทันตแพทย์ ผู้ทำสัญญาฯ ที่แสดงความจำนงเข้าปฏิบัติงานชดใช้ทุน สังกัดกองทัพบก จะอยู่ช่วงสามสัปดาห์แรกของเดือน พ.ย. 2563 (ตามปฏิทินการจัดสรรนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาฯ

    4. การประกาศผลการคัดเลือกตามกำหนดของสถาบันพระบรมราชชนกอยู่ในช่วงกลางเดือนธันวาคม ทั้งนี้ ให้รอติดตามการชี้แจงของ กองธุรการและกำลังพล กรมแพทย์ทหารบกอีกครั้ง