รพ.ค่ายอดิศร
กราฟสถิติการปฏิบัติงาน จำแนกเป็นรายเดือน ปี 2561 รพ.ค่ายอดิศร
แสดงสถิติการปฏิบัติงาน จำแนกเป็นรายเดือน ปี 2561 รพ.ค่ายอดิศร
กราฟสถิติการปฏิบัติงาน จำแนกตามการรักษา รายเดือน ปี 2561 รพ.ค่ายอดิศร
สถิติการรักษา จำแนกตามการรักษา รายเดือน ปี 2561 รพ.ค่ายอดิศร
แสดงสถิติการปฏิบัติงาน จำแนกตามประเภทมารักษา ปี 2561 รพ.ค่ายอดิศร
สถิติการรักษา จำแนกตามประเภทมารักษา ปี 2561 รพ.ค่ายอดิศร