รพ.ค่ายพระยอดเมืองขวาง
กราฟสถิติการปฏิบัติงาน จำแนกเป็นรายเดือน ปี 2561 รพ.ค่ายพระยอดเมืองขวาง
แสดงสถิติการปฏิบัติงาน จำแนกเป็นรายเดือน ปี 2561 รพ.ค่ายพระยอดเมืองขวาง
กราฟสถิติการปฏิบัติงาน จำแนกตามการรักษา รายเดือน ปี 2561 รพ.ค่ายพระยอดเมืองขวาง
สถิติการรักษา จำแนกตามการรักษา รายเดือน ปี 2561 รพ.ค่ายพระยอดเมืองขวาง
แสดงสถิติการปฏิบัติงาน จำแนกตามประเภทมารักษา ปี 2561 รพ.ค่ายพระยอดเมืองขวาง
สถิติการรักษา จำแนกตามประเภทมารักษา ปี 2561 รพ.ค่ายพระยอดเมืองขวาง