รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช
กราฟสถิติการปฏิบัติงาน จำแนกเป็นรายเดือน ปี 2561 รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช
แสดงสถิติการปฏิบัติงาน จำแนกเป็นรายเดือน ปี 2561 รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช
กราฟสถิติการปฏิบัติงาน จำแนกตามการรักษา รายเดือน ปี 2561 รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช
สถิติการรักษา จำแนกตามการรักษา รายเดือน ปี 2561 รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช
แสดงสถิติการปฏิบัติงาน จำแนกตามประเภทมารักษา ปี 2561 รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช
สถิติการรักษา จำแนกตามประเภทมารักษา ปี 2561 รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช