รพ.อานันทมหิดล
กราฟสถิติการปฏิบัติงาน จำแนกเป็นรายเดือน ปี 2564 รพ.อานันทมหิดล
แสดงสถิติการปฏิบัติงาน จำแนกเป็นรายเดือน ปี 2564 รพ.อานันทมหิดล
กราฟสถิติการปฏิบัติงาน ตามการรักษา จำแนกเป็นรายเดือน ปี 2564 รพ.อานันทมหิดล
สถิติการปฏิบัติงาน ตามการรักษา จำแนกเป็นรายเดือน ปี 2564 รพ.อานันทมหิดล
กราฟสถิติการปฏิบัติงาน ตามประเภทผู้รับบริการ จำแนกเป็นรายเดือน ปี 2564 รพ.อานันทมหิดล
สถิติการปฏิบัติงาน ตามประเภทผู้รับบริการ จำแนกเป็นรายเดือน ปี 2564 รพ.อานันทมหิดล