What's On

การสัมมนาจัดการความรู้ทางทันตกรรม หน่วยสายแพทย์ ทบ.

1-2 ก.ย. 59 ห้องประชุม บก.พบ.

จัดการสัมมนาการจัดการความรู้ งานทันตกรรม หน่วยสายแพทย์ ทบ.
(รถทันตกรรมเคลื่อนที่ และ การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก)


เอกสารที่เกี่ยวข้อง
อนุมัติโครงการ
หนังสือเชิญสัมมนา
แบบตอบรับ
 
แบบสอบถาม เกณฑ์สุขภาพช่องปาก/กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปาก

กำหนดการ
ดาวน์โหลด

วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2559

พรีเซนเตชั่น
 กทพ.พบ.

การสัมมนา     รถทันตกรรมเคลื่อนที่ หน่วยสายแพทย์ ทบ.
ผู้สัมมนา        ผู้แทน รพ.อปร. รพ.ค่ายสุรนารี ศพบ.จชต. กยข.พบ. กกบ.พบ. ผขส.กบร.พบ.  
สถานที่          ห้องประชุม ชั้น 2 บก.พบ.
0830             ลงทะเบียน เยี่ยมชมรถทันตกรรมเคลื่อนที่ ณ อาคารสถานพยาบาล พบ.
0900             พิธีเปิด
0910             ความเป็นมา ภารกิจ คุณลักษณะรถทันตกรรมเคลื่อนที่
0930             สรุปบทเรียนและข้อเสนอแนะ การใช้งานรถทันตกรรมเคลื่อนที่
1015             รับประทานอาหารว่าง
1030             คุณลักษณะที่เหมาะสม ของรถทันตกรรมเคลื่อนที่ในอนาคต            
1200             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 4 บก.พบ.
1300             แนวทางการจัดทำคุณลักษณะ รถทันตกรรมเคลื่อนที่ในอนาคต
1415             รับประทานอาหารว่าง
1430             แนวทางการจัดหา รถทันตกรรมเคลื่อนที่ในอนาคต
1530             สรุป ปิดการสัมมนา
 
วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2559 

พรีเซนเตชั่น กทพ.พบ.  
                       
โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก
  รพ.ค่ายภาณุรังษี  รพ.ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  รพ.ค่ายเขตอุดมศักดิ์ กทพ.พบ.

การสัมมนา     การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก กำลังพล ทบ.
ผู้สัมมนา        ผู้แทน รพ.ทบ.
สถานที่          ห้องประชุม ชั้น 4 บก.พบ.
0830             ลงทะเบียน ชมนิทรรศการ
0845             พิธีเปิด
0900             แนวทางการตรวจสุขภาพช่องปาก กำลังพล ทบ.
1000             อาหารว่าง
1015             การนำเสนอผลการสำรวจสภาวะสุขภาพช่องปาก กำลังพล ทบ. ประจำปี 2559
1100             การเยี่ยมชมศูนย์แพทย์ทหารอาเซียน
1130             อาหารกลางวัน ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 4 บก.พบ.
                    พิธีมอบรางวัลการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย(R2R)ทางทันตกรรมรพ.ทบ.
                     - ผู้วิจัยนำเสนอผลงาน
                     - กรรมการตัดสินให้ข้อเสนอแนะ
                     - ประธานในพิธีมอบของที่ระลึกแก่กรรมการตัดสิน และมอบรางวัลแก่ผู้วิจัย             
1300             แนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพแก่ กำลังพล ทบ. และครอบครัว
1415             อาหารว่าง
1430             เรื่องสำคัญอื่นๆ
1530             สรุป ปิดการสัมมนา


รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา
วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2559
การสัมมนา       รถทันตกรรมเคลื่อนที่ หน่วยสายแพทย์ ทบ.

ลำดับ หน่วย รายชื่อ
1 รพ.อปร. 1 พ.ท.หญิง ปภัชญา  นวมะรัตน์   2 จ.ส.อ.สิทธิชัย  นาควิจิตร             
2 รพ.ค่ายสุรนารี 1 ร.ต.สุนทร   คำหอม                      
3 ศพบ.จชต. 1 พ.อ.ธนกฤต  นพคุณวิจัย    2 ร.ต.พุฒินันท์  จันทร์คีรี     3 ทพ.ธชาธร  รอดเชื้อ 
4 กยข.พบ.  
5 กกบ.พบ.  
6 ผขส.กบร.พบ.  
7 ขส.ทบ.  
 
วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2559 
การสัมมนา       การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก กำลังพล ทบ.

ลำดับ หน่วย ยศ-ชื่อ-สกุล  
 
  ทัพภาค 1      
1 รพ.อ.ป.ร. พ.ท.หญิง อุมาวดี ชมไขแข  
2 จสอ.สิทธิชัย นาควิจิตร  
3 รพ.รร.จปร. พ.อ.หญิง อัญชลีพร บุญสุยา  
4 รพ.ค่ายธนะรัชต์ พ.อ.ธนกฤต นพคุณวิจัย  
5 รพ.ค่ายจักรพงษ์ ร.ท.หญิง กมนพร บุญยฤทธ์  
6 รพ.ค่ายนวมินทราชินี ร.ท.ยุทธนันทน์ วิยาภรณ์  
7 รพ.ค่ายสุรสีห์ พ.ท.หญิง สาลินี จุลศรีไกวัล  
8 รพ.ค่ายภาณุรังษี ทพ.ชัยพร ขยายวงศ์  
9 รพ.ค่ายอดิศร      
10 รพ.ค่ายรามราชนิเวศน์ น.ส. มาศจุฑา ศิริวัฒน์  
11 รพ.ค่ายสุรสิงหนาท ร.ท.หญิง อังศุภร จรัสภิญโญ  
  ทัพภาค 2      
12 รพ.ค่ายสุรนารี พ.ต.หญิง มโนวดี สารพานิช  
13 ร.ต.สุนทร คำหอม  
14 รพ.ค่ายสรรพสิทธิฯ พ.อ.หญิง ประถมา ธีรเนตร  
    นางจิรสุดา อิสามี  
15 รพ.ค่ายศรีพัชรินทร ทพ.รังสรรค์ ครรภาฉาย  
16 รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม ร.อ.อำพล วายทองคำ  
17 รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา      
18 รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธฯ      
19 รพ.ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหาฯ พ.ต.กันตภณ สุขประเสริฐ  
20 รพ.ค่ายศรีสองรัก ร.ท.ปฐมรัช  วรรณสิทธิ์  
21 รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน      
22 รพ.ค่ายพระยอดเมืองขวาง ร.ต.หญิง รัชรินทร์ มั่งมี  
  ทัพภาค 3      
23 รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวร ร.อ.ฉัตรชัย ภักดีอภินันท์  
24 รพ.ค่ายจิรประวัติ พ.อ.อนุชา ศรีชาติ  
25 รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี พ.อ.หญิง หนึ่งฤทัย มหายศนันท์  
26 รพ.ค่ายกาวิละ น.ส.พัทธมน เศรษฐสุนทรี  
27 รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก ร.ท.หญิง จารุวรรณ ตันบุญ  
28 รพ.ค่ายสุริยพงษ์ ร.ต. วัชรพล ทิพย์สงเคราะห์  
29 รพ.ค่ายขุนเจืองธรรมิก      
30 รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง      
31 รพ.ค่ายวชิรปราการ ร.อ.สุทธิรัตน์ อนันต์รัตนสกุล  
32 รพ.ค่ายเม็งราย ร.ต.ธนพัฒน์ สุนาถวนิชย์กุล  
  ทัพภาค 4      
33 รพ.ค่ายวชิราวุธ ร.ท.ปิยวุฒิ เอื้อพันธ์ทวีพงศ์  
34 รพ.ค่ายเสนาณรงค์ ทพญ.กุลนันท์ หนูแก้ว  
35 รพ.ค่ายเขตอุดมศักดิ์ ร.ท.ธนศักดิ์ ถัมภ์บรรฑุ  
36 รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร ร.ต.ธีชาธร รอดเชื้อ  
37 รพ.ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ร.ต.พุฒินันท์ จันทร์คีรี  
38 รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิต